Projekteerimine

Pakume hoone eriosade projekteerimist nii eraldi kui ka tervikpaketina. Projekteerimistöid teostame mudelprojekteerimisena ja kasutades spetsiaalset 3D-projekteerimise tarkvara.

Urmas Aaskivi

Urmas Aaskivi

juhatuse liige/ arendusjuht

Referentsid

Projekteerimistööde projektijuhtimine
Projekteerimistööde projektijuhtimine

Lähtume projektide läbiviimisel alati Kliendi eesmärkidest. Tööde hulka kuulub lahenduste kooskõlastamine ametkondade ja võrguvaldajatega. Töödele teostatakse ka täiendav kvaliteedikontroll.

Konstruktsioonid ja tarindid

Teostame hoonete konstruktsioonide ja tarindite projekteerimist.

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid

Projekteerime hoonete kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid.

Lahenduste valikul oleme alati paindlikud ja lähtume Kliendi soovidest ja eesmärkidest.

Energiaarvutused ja -märgised

Teostame hoonete energiaarvutusi, -mudelleerimist ja väljastame arvutusliku energiamärgise.

Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide sisevõrgud

Projekteerime hoonete veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide sisevõrgud

Elektri tugevvoolu-, nõrkvoolu- ja automaatikapaigaldised

Projekteerime hoonete elektri tugevvoolu- ja nõrkvoolupaigaldised ning ka automaatikasüsteemid

Kinnistu vertikaalplaneerimine ja teed-platsid

Projekteerime ja lahendame kinnistusisese vertikaaplaneerimise, liikluskorralduse ning teede osa (teed, platsid, parklad, tänavad).

Kinnistu tehnovõrgud

Projekteerime välistrassid ja tehnokommunikatsioonid:

  • Veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustikud
  • Sademeveesüsteemide (s.h. kuivendus)
  • Kaugkütte soojustorustikud
  • Gaasitorustikud
  • Elektri kaabelliinid ja tänavavalgustus
  • Sidekaabelliinid

Koostame ka tehnovõrkude koondplaani ja kooskõlastame projektlahenduse ametkondade ja võrguvaldajatega